Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εφεξής καλούμενη ‘Επιχείρηση’, ‘μας’), με έδρα επί Ηρακλείτου 44, Πάτημα Χαλανδρίου του Νομού Αττικής, με αντικείμενο τις υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, και στην οποία ανήκει ο παρών ιστότοπος www.optometria.gr, στα πλαίσια συμμόρφωσης της με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016) και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού, επιθυμεί να σας γνωρίσει τα στοιχεία που συλλέγει και τον τρόπο χρήσης τους κατά την επίσκεψη σας στην έδρα μας ή μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω τηλεφώνου.

Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

α) Η επεξεργασία των δεδομένων είναι σύννομη, θεμιτή και διαφανής («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),

β) Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),

γ) Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),

δ) Τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),

ε) Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),

στ) Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Επιχείρησή μας

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

  • Δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ.
  • Δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο.
  • Ειδικές κατηγορίες ασθενών: φωτογραφίες και βίντεο προς σύγκριση σε βάθος χρόνου ή μετά από παρέμβαση, είδος πάθησης οφθαλμού.
  • Δεδομένα πρόσληψης προσωπικού: ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο, βιογραφικό σημείωμα.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα

Η Επιχείρησή μας εκτός από την προσωπική επαφή της με τους ασθενής, επιστημονικούς συνεργάτες και πελάτες της σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συλλέγει προσωπικά δεδομένα και μέσω της ιστοσελίδας της από τη Φόρμα Εποικοινωνίας όπου καταχωρείτε ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο.

Εάν επιλέξετε να υποβάλλεται αίτηση για μια θέση εργασίας μέσω του ιστότοπου μας ή μέσω e-mail, τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται στη βάση δεδομένων μας έως 1 έτος μετά την υποβολή του βιογραφικού σας.

Επιπλέον, στο οπτομετρικό μας κέντρο λειτουργούν κάμερες με σκοπό την προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων από εισβολείς. Οι κάμερες καλύπτουν τους δικούς μας μόνο χώρους και όχι γειτονικούς. Υπάρχουν σημάνσεις ειδοποίησης για την ύπαρξή τους στην είσοδο του διαγνωστικού μας κέντρου.  Το καταγραφικό μας αποθηκεύει αρχεία μέχρι 15 ημέρες εκτός και αν ζητηθεί υλικό από τις αρχές ή ύστερα από δικό μας αίτημα στις κρατικές αρχές ασφαλείας για τον εντοπισμό παράνομων ή κακόβουλων ενεργειών στις εγκαταστάσεις μας.

Ποιος είναι ο  σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Η Επιχείρηση ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή σας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό και μόνο την παροχή οπτομετρικών υπηρεσιών (αξιολογήσεις, διαγνώσεις, αποκατάσταση, θεραπεία, συμβουλευτική και εργονομία της όρασης).

Επιπλέον, η Επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαμορφώνει και υλοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές ενέργειες όπως Newsletter και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων γύρω από την αίσθηση της όρασης εφόσον το επιθυμείτε και με δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων από τη λίστα ενημέρωσης ανά πάσα στιγμή.

Η Επιχείρηση, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισής σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας γίνεται με την ελεύθερη, ρητή και έγγραφη συγκατάθεση σας και μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και το χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Επιχείρηση διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

Στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών που ζητήσατε και πάντοτε εντός των ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με :

α) Το προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο υπόκειται σε υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

β) Δημόσιες αρχές σε περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Κέντρα αποκατάστασης, δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιώτες ιατροί που υπόκεινται σε έγγραφες συμβάσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και πάντοτε κατόπιν συναίνεσής σας.

Επιπλέον λήψεις φωτογραφιών ή βίντεο για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς (π.χ. παρουσίαση περιστατικού σε συνέδριο, δημοσίευση, σεμινάριο) θα χρησιμοποιούνται μόνο με την συγκατάθεσή σας και χωρίς την αναφορά στα προσωπικά σας δεδομένα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης, έχετε το δικαίωμα:

  • Να ζητήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.
  • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι εσφαλμένες ή ανακριβείς ή έχουν αλλάξει από τη στιγμή που τις συλλέξαμε.
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
  • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
  • Να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει.
  • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος που εσείς θα μας υποδείξετε.

Ποιος ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση  κατ’ ελάχιστον για όλο το διάστημα της συνεργασίας μας εκτός και αν υπάρχει νομική υποχρέωση που απαιτεί από εμάς να διατηρούμε τα προσωπικά σας αρχεία σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο πριν τα καταστρέψουμε είτε για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Επιχείρησή μας για την προάσπιση δικαιωμάτων της όπως κανονιστικές ή δικαστικές έρευνες.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα

Σε περίπτωση ενδεχόμενης διαβίβασης δεδομένων σας σε τρίτη χώρα, η Επιχείρηση μας έχει λάβει επαρκή μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Υποχρέωση λόγω Covid-19

Στα πλαίσια διαχείρισης τη υγειονομικής κρίσης λόγω του COVID-19, η Επιχείρηση τηρεί αρχείο επισκεπτών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε εφαρμογή του Άρθρου 9 παρ.2 Θ’ του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016.

Δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου

Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε ή συμπληρώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς, η οποία θα είναι πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα Τηλ: 210-6475628 E-mail: complaints@dpa.gr

Επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση:

ΚΟΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ηρακλείτου 44, Πάτημα Χαλανδρίου, Τ.Κ. 15238

Νομός Αττικής

Email: info@optometria.gr

Τηλέφωνο: +(30)6932724794